رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان

ترانه عنایتی, حمیدرضا آراسته, فرشیده ضامنی, یوسف نظافتی پایانی

چکیده


به نظر می رسد آگاهی از حقوق شهروندی نه تنها موجب دستیابی بهتر افراد به حقوق خود می گردد، بلکه سبب می شود تا به حقوق دیگران نیز احترام گذاشته شود و حق آنان نیز ادا گردد. به منظور بررسی این موضوع، پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از ابعاد سه گانه حقوق شهروندی (مدنی، سیاسی و اجتماعی) با رفتار اجتماعی دانشجویان انجام شد.

موضوع


حقوق شهروندی; دانشجویان; رفتار اجتماعی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.