راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان ها

مهدی صانعی, اکبر حسن پور

چکیده


در سالیان اخیر، معنویت در عرصه سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و صاحب نظران مدیریت و سازمان نیز به جرگه علاقمندان به معنویت پیوسته اند. ادعاهای زیادی درخصوص فواید مثبت معنویت در محیطهای کاری طرح گردیده و این منجر به تشویق علاقمندان به جست وجوی راه هایی جهت وارد ساختن معنویت به محیطهای سازمانی و پرورش آن شده است

موضوع


معنویت; معنویت در محیط کار; پرورش معنویت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.