تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی و منشور اخلاقی سازمان بر برداشت ها و نگرش های اخلاقی مدیران

علی اکبر احمدی, آزیتا اشرف جهانی

چکیده


دستیابی به معیارهای رفتار اخلاقی و حاکم شدن اصول اخلاقی در رفتار کارکنان مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان به ویژه مدیران در سازمان می باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات) و وجود منشور اخلاقی در سازمان بر برداشت ها و نگرش های اخلاقی مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه مورد آزمون قرار گرفت.

 


موضوع


برداشت های اخلاقی; نگرش های اخلاقی; منشور اخلاقی; سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.