تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان

جعفر بیک زاد, محمد صادقی, داود ابراهیم پور

چکیده


تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی است . برای بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران چهار عامل سازمانی؛ ساختار سازمانی و فرهنگ  سازمانی ، آموزش و نظام اطلاع رسانی تعریف و در این راستا چهار فرضیه تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران می باشد که تعداد آنها 217 نفر است که از این تعداد ، 139 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برآورد گردیده و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق ، از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است

موضوع


اخلاق حرفه ای; ساختار سازمانی; فرهنگ سازمانی; اطلاع رسانی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.