بازتاب مفاهیم اخلاق جهانی در اهداف آموزش و پرورش ایران

محمد آتشک, محمود ابوالقاسمی, مقصود فراستخواه, پریسا ماه زاده

چکیده


همزیستی و بهزیستی در جهان امروز بیش از هر امری، نیازمند برخورداری از اخلاق جهانی است. از آنجایی که بهترین محمل برای آموزش، تمرین، ترویج و به کارگیری اخلاق جهانی به منظور تربیت انسان هایی متخلق به این ویژگی ها، نظام آموزش و پرورش می باشد، این تحقیق در پی آن است تا با مدنظر قراردادن مفاهیم اخلاق جهانی، در جست وجوی بازتاب آنها در اهداف آموزش و پرورش ایران باشد.

موضوع


اخلاق جهانی; اهداف آموزش و پرورش; ایران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.