جامعه اطلاعاتی

 سامان بخشیدن و هدایت فعالیت های علمی و پژوهشی اندیشمندان علوم اطلاعات و ارتباطات، فناوری ها و دانش های پایه و کاربردی مرتبط ، ایجاد فضای درخور برای تولید اندیشه در زمینه مباحث جامعه اطلاعاتی و انتشار آن در محافل علمی و سیاستگزاری از جمله اهداف انتشار این نشریه است


دوره 1, شماره 1 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

سیرتحول سیاست های بین المللی اطلاعات وارتباطات: از «جریان آزاد اطلاعات» تا « اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» 1940 تا 2000 PDF
کاظم معتمدنژاد, رضا حقی
فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکردها PDF
هادی خانیکی, محمود بابائی
آموزش و یادگیری درعصر اطلاعات از ماشین آموزشی تا جامعه اطلاعاتی PDF
حسین ابراهیم آبادی
ارزیابی شرایط ایجاد،توسعه و پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران PDF
محمدمهدی فرقانی, زهره شاه قاسمی
روابط عمومی های سازما ن های دولتی ایران و مسائل گذار به جامعه اطلاعاتی (بررسی دیدگاه های مدیران روابط عمومی و روزنامه نگاران) PDF
منصور ساعی, مهدخت بروجردی علوی
تحول مفاهیم فضا – زمان در جامعه اطلاعاتی؛ ضرورت بازنگری درمفاهیم بنیادین جغرافیایی PDF
مرتضی نعمتی
نقش فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی نوین در کشورهای شمال و جنوب PDF
لیلا نعمتی انارکی