بیوتکنولوژی کشاورزی

 با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعي مي شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گيرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل براي سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال مي گردد و انتخاب مقاله براي چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تاييد حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه مي باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 88/7/1 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تأييد شد


دوره 8, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و بیان ایزوفرم A ژن کاتالاز (OsCat A) در گیاهچه برنج PDF
راحله پناه آبادی, اسدالله احمدی خواه, حسین عسکری
چند شکلی ژن پروتئین پرایون(PrP) با استفاده از تکنیک PCR-SSCP و تعیین توالی مستقیم در گوسفندان نژاد ایرانی قزل، هرکی و ماکویی PDF
وحید دانش, سید حسن حافظیان, قدرت الله رحیمی میانجی, ایوب فرهادی
القای کالوس و باززایی مستقیم در ریزنمونه‏ های مختلف گیاه دارویی ازمک (Lepidium draba L.) PDF
زهرا زینهساری, شهرام پورسیدی, جعفر ذوالعلی
بررسی ساختار و لایه بندی جمعیت گاومیش های اکوتیپ آذری و شمالی با نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی با استفاده از روش های Admixture، GC، PCA و MDS PDF
زهرا عزیزی, عباس رأفت, جلیل شجاع, حسین مرادی شهربابک, محمد مرادی شهربابک
بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) به منظور کنترل رونویسی PDF
پرستو مجیدیان, حمید نجفی زرینی, کن یوشیدا, غلامعلی رنجبر, قربانعلی نعمت زاده
بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو های نژاد هلشتاین PDF
مریم نصرتی, مجتبی طهمورث پور, لوکا فونتانزی, محمد رضا نصیری
ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگر AFLP PDF
رضا نظیفی گلیردی, غفار کیانی, علی دهستانی کلاگر, سید حمید رضا هاشمی
بررسی بیان mRNA ژن های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O PDF
ابراهیم هنربخش, علی اصغر اسلمی نژاد, محمد رضا نصیری, سعید زیبایی, رضا پسندیده


شاپا: 6705-2228