بیوتکنولوژی کشاورزی

 با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعي مي شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گيرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل براي سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال مي گردد و انتخاب مقاله براي چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تاييد حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه مي باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 88/7/1 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تأييد شد


دوره 8, شماره 3 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری PDF
شاهین اقبال سعید, حمید رضا امینی, فرزاد رشیدی, داود ولایتی, شیلا پورعلی
مطالعه الگوی بیان پروتئین و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در پایه های پسته بادامی سفید و بادامی زرند تحت تنش شوری PDF
الهه باقرزاده, حمید رضا کاوسی, مسعود خضری, سعید میرزایی
بررسی بیوانفورماتیکی توالی¬های EST سنبله گندم چینی بهاره تحت تنش شوری PDF
زهرا زینتی, عباس عالم زاده, اسماعیل ابراهیمی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSR PDF
عزیزه سقلی, محمد فرخاری, افشین صلواتی, خلیل عالمی سعید, علیرضا ابدالی‏ مشهدی
اشباع نقشه ژنتیکی جو با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و جمعیت دابل هاپلوئیدی حاصل از تلاقی Clipper×Sahara PDF
فریبا قادری, بابک عبدالهی مندولکانی, نادعلی بابائیان جلودار, بهزاد صادق زاده
ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش¬های PCA و خوشه¬بندی سلسله مراتبی PDF
مهرداد قاسمی میمندی, محمد رضا محمدآبادی, مهدیه منتظری
شناسایی جایگاه¬های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بيماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان PDF
رقیه نجف زاده, رضا درویش زاده, خدیجه موسی خلیفانی, مسعود ابرین¬بنا
توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه PDF
نعمت هدایت ایوریق, وحید واحدی, رضا سید شریفی, آزاده بوستان


شاپا: 6705-2228