دوره 8, شماره 3 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری PDF
شاهین اقبال سعید, حمید رضا امینی, فرزاد رشیدی, داود ولایتی, شیلا پورعلی
مطالعه الگوی بیان پروتئین و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در پایه های پسته بادامی سفید و بادامی زرند تحت تنش شوری PDF
الهه باقرزاده, حمید رضا کاوسی, مسعود خضری, سعید میرزایی
بررسی بیوانفورماتیکی توالی¬های EST سنبله گندم چینی بهاره تحت تنش شوری PDF
زهرا زینتی, عباس عالم زاده, اسماعیل ابراهیمی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSR PDF
عزیزه سقلی, محمد فرخاری, افشین صلواتی, خلیل عالمی سعید, علیرضا ابدالی‏ مشهدی
اشباع نقشه ژنتیکی جو با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و جمعیت دابل هاپلوئیدی حاصل از تلاقی Clipper×Sahara PDF
فریبا قادری, بابک عبدالهی مندولکانی, نادعلی بابائیان جلودار, بهزاد صادق زاده
ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش¬های PCA و خوشه¬بندی سلسله مراتبی PDF
مهرداد قاسمی میمندی, محمد رضا محمدآبادی, مهدیه منتظری
شناسایی جایگاه¬های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بيماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان PDF
رقیه نجف زاده, رضا درویش زاده, خدیجه موسی خلیفانی, مسعود ابرین¬بنا
توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه PDF
نعمت هدایت ایوریق, وحید واحدی, رضا سید شریفی, آزاده بوستان


شاپا: 6705-2228