دوره 8, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و بیان ایزوفرم A ژن کاتالاز (OsCat A) در گیاهچه برنج PDF
راحله پناه آبادی, اسدالله احمدی خواه, حسین عسکری
چند شکلی ژن پروتئین پرایون(PrP) با استفاده از تکنیک PCR-SSCP و تعیین توالی مستقیم در گوسفندان نژاد ایرانی قزل، هرکی و ماکویی PDF
وحید دانش, سید حسن حافظیان, قدرت الله رحیمی میانجی, ایوب فرهادی
القای کالوس و باززایی مستقیم در ریزنمونه‏ های مختلف گیاه دارویی ازمک (Lepidium draba L.) PDF
زهرا زینهساری, شهرام پورسیدی, جعفر ذوالعلی
بررسی ساختار و لایه بندی جمعیت گاومیش های اکوتیپ آذری و شمالی با نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی با استفاده از روش های Admixture، GC، PCA و MDS PDF
زهرا عزیزی, عباس رأفت, جلیل شجاع, حسین مرادی شهربابک, محمد مرادی شهربابک
بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) به منظور کنترل رونویسی PDF
پرستو مجیدیان, حمید نجفی زرینی, کن یوشیدا, غلامعلی رنجبر, قربانعلی نعمت زاده
بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو های نژاد هلشتاین PDF
مریم نصرتی, مجتبی طهمورث پور, لوکا فونتانزی, محمد رضا نصیری
ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگر AFLP PDF
رضا نظیفی گلیردی, غفار کیانی, علی دهستانی کلاگر, سید حمید رضا هاشمی
بررسی بیان mRNA ژن های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O PDF
ابراهیم هنربخش, علی اصغر اسلمی نژاد, محمد رضا نصیری, سعید زیبایی, رضا پسندیده


شاپا: 6705-2228