دانش حسابداری

مجله دانش حسابداری به منظور نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه ­های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری دولتی و هم­چنین فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستمهای اجرایی کشور به انتشار تحقیقات پژوهشگران ارجمند پس از داوری تخصصی و تأیید هیأت تحریریه مجله مبادرت می­کند. تدوین مقاله باید با توجه به راهنمای تدوین مقاله مجله صورت گیرد.


دوره 8, شماره 30 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

ترکیب شبکۀ عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم PDF
سجاد نقدی, محمد عرب مازار یزدی
تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت PDF
غلامرضا کردستانی, محمد رحیم پور, رامین قربانی
بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات بااهمیت PDF
فرزانه نصیرزاده, سید علی موسوی گوکی
تأثیر تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت PDF
حسین فخاری, یاسر رضائی پیته نوئی
علامت‌دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ بازدۀ دارایی‌ها در شرکت‌های با محدودیت مالی PDF
محسن دستگیر, موسی واحد پور
تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی PDF
سید کاظم ابراهیمی, علی بهرامی نسب, رضا ممشلی
بررسی چسبندگی حق‌الزحمۀ حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن PDF
فاطمه تلخابی, هاشم نیکومرام, حمید رضا وکیلی فرد, رمضانعلی رویایی
بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران PDF
aut14dh aut14dh


شاپا: 8914-2008