دانش حسابداری

مجله دانش حسابداری به منظور نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه ­های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری دولتی و هم­چنین فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستمهای اجرایی کشور به انتشار تحقیقات پژوهشگران ارجمند پس از داوری تخصصی و تأیید هیأت تحریریه مجله مبادرت می­کند. تدوین مقاله باید با توجه به راهنمای تدوین مقاله مجله صورت گیرد.


دوره 8, شماره 31 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‌گذاری شرکت PDF
بهزاد کاردان, محمد حسین ودیعی, محمد حسین ذوالفقار آرائی
بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود PDF
محمد حسین صفرزاده, رضا واحدیان
نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان PDF
غلامحسین مهدوی, امیر سروستانی
ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی PDF
یوسن بادآور نهندی, رامین محرومی
بررسی رابطة بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی PDF
محمد رضا مهربان‌پور, منصور محمدی, محمد علی رجب بیگی
بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر حق‌الزحمۀ حسابرسی PDF
فردین منصوری, مسلم سعیدی گراغانی, ناهید اسدی دوبانی
توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها PDF
ابوالقاسم مسیح آبادی, محمد سرچمی


شاپا: 8914-2008