دوره 4, شماره 1 (2016)

فهرست مطالب

مقالات

اثر تلفیق سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدراز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه گندم-کنجاله کانولای حاوی فسفر غیرفیتاته بسیار پایین PDF
ح. ر. طاهری, ز. جباری, م.ح. شهیر
اثر افزودن سبوس گندم در جیره بر پایه جو روی مورفولوژی پرز ژئوژنوم، کلسترول سرم، چربی بطنی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی PDF
ح. ر. طاهری, ن. تنها, م.ح. شهیر
تخمیر میکروبی شکمبه شترهای یک کوهانه در فرمنتورهای کشت پیوسته دوجریانی با استفاده از علوفه زراعی و مرتعی PDF
پوریا دادور, طاهره محمد آبادی, محسن ساری, جمال فیاضی
مقایسه روشهای کیسه نایلونی و آزمایشگاهی در برآورد فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین برخی مواد خوراکی PDF
حسین عبدی بنمار, عبداله سبحانی سنجبد
بررسی تغییرات فصلی میزان مس سرم خون در بزهای کرکی رائینی PDF
م. شمس الدینی بافتی
آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر در طول عمر گاو های هولشتاین ایران با استفاده از مدل های تکرار پذیری و چند متغیره معین PDF
م. اسدی فوزی
تنوع ژنتیکی ژن های میوستاتین و کالپاستاتین در گوسفند زندی PDF
ص. خدرزاده, م. ایرانمنش, ر. معتمدی مژدهی
نقشه یابی جایگاه های ژنی موثر بر خصوصیات مرتبط با لاشه روی کروموزوم شماره یک بلدرچین ژاپنی در خانواده های ناتنی PDF
ح. مرادیان, ع. اسمعیلی زاده کشکوئیه, ا. نصیری فر, س. سهرابی
آنالیز جایگاه¬های نشانگر ریزماهواره برای بررسی تنوع ژنتیکی و خطوط پدری سگ های بومی ایران PDF
م. منتظری, ع.ا. مسعودی, واعظ ترشیزی
Single Nucleotide Polymorphism of the Lactoferrin Gene and its Association with Milk Production and Reproduction Traits in the Iranian Holstein Cattle LTF Gene Polymorphism in Iranian Holstein Dairy Cows PDF
H. Asadollahpour Nanaei, S. Ansari Mahyari


شاپا: 2322-374x