دوره 16, شماره 31 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی ریشه¬شناختی نام¬های فارسی گیاهان در زبان انگلیسی PDF
فردوس آقا گل زاده, حسین داوری
خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان PDF
شهرام جلیلیان, نجم الدین گیلانی
نگاهی به سیر تاریخی و موضوعی مقالات حافظ‌پژوهی از آغاز تا سال 1390 PDF
خدیجه حاجیان, لیلا احمدی
پردیس خاطره ای از ایران ویج PDF
زینب خسروی
آفرين و نفرين در آثار ایرانی باستان و ميانه PDF
مهدی دهرامی, مجتبی فهیمی پور
واکاوی جایگاه خواجه اتابک علاءالدین و اتابک قطب¬الدین محمد در کرمانِ گذشته و حال PDF
جمشید روستا
بررسی کاسه ها و پیاله های فلزی هخامنشی از نظر شکل، جایگاه، تزئینات و حوزۀ پراکنش PDF
علی اصغر سلحشور, سامر نظری, مرضیه شعرباف
رابطة مفاهیم «فرّه» و «خویشکاری» براساس متون پهلوی و کارکرد اجتماعی آنها در اندیشة سیاسی ایران باستان PDF
اسماعیل سنگاری, علیرضا کرباسی
بررسی نقش عوامل اجتماعی در نابودی گویش بهدینان کرمان و تلاش برای نجات آن PDF
آرمیتا فرهمند
هند و اروپاییان، هند و ایرانیان، خاستگاه و مهاجرت با تکیه بر مطالعات باستان شناسی PDF
بهمن فیروزمندی شیره جینی, محمد حسین طاهری, نغمه رفیعی
جایگاه حکومت در دیدگاه وجهان بینی بیهقی PDF
وحید مبارک
عدد سه و تقابل سه‌گانه‌های نمادینِ اسطورة ضحّاک در شاهنامه PDF
محمود مدبری, زکیه تیموری رابر