مطالعات نواحی شهری


دوره 3, شماره 9 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

سنجش شاخص‌های رویکرد انسان‌گرا در برنامه‌ریزی محلّات نوبنیاد تبریز (مطالعۀ موردی: محلّۀ یاغچیان) PDF
سعید امانپور, شاهرخ زادولی خواجه, جواد زارعی
ارزیابی مکانی مجتمع های مسکن مهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب با رویکرد کالبدی و زیست محیطی PDF
پاکزاد آزادخانی, فتاح جهانی
واکاوی طرح های توسعۀ شهری جدید با الگوهای نوین برنامه ریزی شهری (مطالعۀ موردی: شهرک خاوران تبریز) PDF
فیروز جعفری, مهسا خوش سیمای سردرود
بررسي و مقايسۀ ابعاد توانمندسازي در بين محلاّت شهري (مطالعۀ موردي: محلّۀ پشت مشهد بالا و محلّۀ طاهر و منصور شهر کاشان) PDF
محسن شاطریان, صدیقه کیانی سلمی
تحلیل فضایی- کالبدی مساجد بر اساس جمعیّت مکلّفین (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) PDF
اسماعیل شاهکویی, جواد سمیعی, ابوالفضل احمدی
شناسایی و اولویت¬بندی شاخص¬های سازندۀ برنامه ریزی شهری در زیست پذیری شهری (مطالعۀ موردی: مناطق چهار گانۀ شهر کرمان) PDF
علی اصغر عبدالهی, مرتضی حسن‌زاده
سنجش وضعیّت پایداری شاخص های کالبدی مسکن در راستای ارتقای توسعۀ سکونتگاه های شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) PDF
جعفر میرکتولی, بنفشه باددست, مصطفی آریان کیا
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی شهر شیراز PDF
محبوبه نوری, محمد حسین سرایی