توسعه سازمانی پلیس

نیروی انتظامی ایران یکی از مهم‌ترین و بزرگترین سازمان‌های کشور از جنبه‌های: حساسیت و اهمیت ماموریت; وسعت جغرافیایی خدمات; تنوع گسترده در نوع خدمات; عدة دریافت کنندگان خدمات و عدة کارکنان است; دیگر اینکه معاونت طرح و برنامه وبودجه ناجا متولی برنامه ریزی و طرح‌ریزی سازمانی در این نیرو شناخته می‌شود. با عنایت به این نکات، هدف اصلی این نشریه توسعه و ترویج دانش‌های کاربردی مرتبط با توسعة سازمانی است که عبارت است از: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی; برنامه‌ریزی عملیاتی; بودجه‌ریزی سالانه; سازماندهی، ساختار و تشکیلات; استانداردسازی رفتار، ویژگی‌های سازمانی و اطلاعاتی; آمار، اطلاعات و تحلیل داده‌ها; اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها. بر اساس این اهداف و وظایف، نشریۀ حاضر به دنبال توسعۀ دانش، روش و درس‌آموخته‌های مرتبط با موارد مذکور است.بر این اساس، این نشریه که از شمارة 1 تا 39 با عنوان دوماهنامة توسعة انسانی پلیس منتشر می‌شد; با تغییر خط مشی و تائید آن توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارة 40 (ابتدای سال 1391) با عنوان فصلنامة توسعة سازمانی پلیس منتشر می‌شود.دیگر اینکه این نشریه از شماره 22 یعنی از ابتدای سال 1388 دارای درجه علمی و ترویجی است


دوره 14, شماره 60 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی ارتباط سازمان‌های دانش‌بنیان با سرمایة اجتماعی و عملکرد پلیس PDF
حسن رضا رفیعی, رضا پارسای, محمد جوانمرد
الزامات و چالش‌های بودجه‌ریزی عملیاتی PDF
رضا جوادیان, کامبیز جاریانی
ساختار سازمانی فناورانة پلیس آیندة ایران PDF
مراد عباسی, محمود گودرزی
الگوی مفهومی تسهیم دانش فردی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریة اشاعة نوآوری‌ها PDF
سیده بهاره کاشیان, زهرا پور عظیم
تحلیل کیفی نظریات و الگوهای تعهد سازمانی PDF
سحر ملک محمدی, هادی خان محمدی
گسترش ساختاری در سازمان‌های پلیس PDF
مهدی سرایی


شاپا: 2096-2008