فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی

این نشریه علمی پژوهشی در جهت اهداف زیر راه اندازی شده است:نشر مفاهيم، نظريه ها، الگوها و يافته های جديد علمی در حوزه‌ها‌ی نوآوری، کارآفرينی و آموزش عالی و ساير دانش‌های مرتبط. بررسی سياستها، اهداف، راهبردها و راهکارهای توسعه نوآوری، کارآفرينی و ارتباط ميان دانشگاه و صنعت در کشور. .بررسی تجارب و دستاوردهای موفق ملی و بين المللی، در حوزه‌‌های توسعه، نوآوری، کارآفرينی و ارتباط دانشگاه صنعت. ترويج و توسعه فرهنگ خلاقيت، نوآوری و کارآفرينی، در ميان آحاد جامعه به ويژه دانشگاهيان و صنعتگران.توسعه شبکه تعاملی (مجازی و حقيقی) ميان انديشمندان و محققان حوزه‌های نوآوری، کارآفرينی و ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و بين المللی.


شماره 5 (1393)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی مطالعۀ موردی: کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران PDF
فرنوش اعلامی, فاطمه نارنجی ثانی, علی رضا یوزباشی
ارائۀ مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعۀ موردی: بانک پارسیان) PDF
جعفر باقری نژاد, غزاله جاوید
بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی (رهیافت داده های تابلویی) PDF
کیومرث شهبازی, اکبر حسن زاده, بهروز جعفر زاده
تحلیل سیستمی تأثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس PDF
امیدعلی خوارزمی, امین ندایی
بررسی بسترهای مناسب جهت انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران PDF
مریم فقیه نصیری, کیومرث نیاز آذری
تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد PDF
حجت اله مرادی, سیدعلی سیادت