دوره 6, شماره 11 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

طراحی مدلی به منظورتحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) PDF
علی اکبر امین بیدختی, محمد علی نعمتی, علی محمد رضایی, سید احمد محمدی حسینی
شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی PDF
اصغر زمانی
تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال PDF
سید عباس قوامی, امیر نجفی
مدل رابطه¬ای سیاستگذاری¬ها، اولویت¬ها، حمایت¬ها و ارزشیابی طرح¬های پژوهشی با طرح های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند) PDF
منیره ترابی نهاد, فرهاد شفیع پور مطلق
بکارگیری روش دلفي فازي و فرآيند تحليل سلسله¬مراتب گروهي فازي در شناسایی و رتبه¬بندي شاخص¬هاي مؤثر بر توسعه كارآفريني سازماني PDF
حسین صمدی میارکلائی, حمزه صمدي مياركلائي, مسعود بسطامی
خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی؛ راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی) PDF
مهتاب عشقی عراقی, فاطمه غنی پور