صنعت و دانشگاه

مجله صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه منتشر می شود این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه های گوناگون می باشد. انواع مقالات چاپی در فصلنامه شامل مقالات مروری، تحقیقاتی و کوتاه میباشد.

دوره 5, شماره 17-18 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری PDF
جعفر باقری نژاد
نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش PDF
حمید شفیع زاده, هدی سادات محسنی
الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری PDF
رضا بندریان, مهدی بندریان
مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم PDF
داود فیض, علی شهابی
شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران PDF
عمادالدین صیادی, اسماعیل شریفیان, کوروش قهرمان تبریزی
یازهای آموزشی مهارتی سرمایۀ انسانی در اقتصاد مبتنی بر دانش PDF
معصومه قارون