کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

این نشریه در سایت ایران ژورنال (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی میشود.

دوره 18, شماره 34 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

دفتر دلگشا» و تلمیحات شاهنامه‌ای آن PDF
رضا غفوری
بازشناخت حماسة شاه‌رخ‌نامه (سرودة قاسمی گنابادی) PDF
زهرا اختیاری
شخصیّت‌پردازی دو‌وجهی در شاهنامة فردوسی ( با توجّه به تیپ شخصیّتی دوگانة شیدایی-افسردگی) PDF
محمد صادق زارع, رضا چراغی
اگزیستانسیالیسم شعری و نحوة تحقّق آن با تمهیدات بیانی PDF
محمد رضا روزبه, کیانوش دانیاری
ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی PDF
سعیده مرجع زاده, عنایت الله شریف پور, احمد امیری خراسانی
بررسی مراتب تجلّی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم PDF
هاشم باقرزاده, سید مهدی توریان, محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل جلوه‏های خردگریزی در اشعار صائب PDF
محمد خاکپور
بررسی ویژگی‌های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوست PDF
محمود صادق زاده, مریم زارع بیدکی
نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دورة مشروطه) PDF
منصوره عرب, میر جلال‌الدّین کزازی
کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری PDF
امرالله اسکندری شهرکی, محمد کاظم کهدویی


شاپا: 9589-1735