کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

این نشریه در سایت ایران ژورنال (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی میشود.

دوره 18, شماره 35 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

استعاره مفهومی؛ الگوی ادراکی تجربة عرفانی سهروردی در «عقل سرخ» PDF
نعمت اله پناهی
مؤلّفه‌های مفهوم سکر در متون عرفانی PDF
بهروز سلطانی, محمد کاظم یوسف‌پور
جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا PDF
سعاد سواری, محمد رضا صالحی مازندرانی, پروین گلی‌زاده
ابوعلی رودباری: عارف جوانمرد PDF
امیرحسین مدنی
تقابل زیست‌جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی PDF
فرزاد کریمی, سعید حسام‌ پور
تحلیل و مقایسة پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی PDF
عباس تابان‌ فرد, سکینه رسمی
نمیرد همیشه ... (پژوهشی در بارة قیود استمرار وکاربرد آنها در جملات منفی در زبان‌های ایرانی با توجه به مصراعی از حافظ) PDF
محمد حسن جلالیان چالشتری
بی بی منجّمه، بیجة منجّمه و نهانی هروی PDF
محمد رضا نجّاریان, ندا حاتم پور


شاپا: 9589-1735