مقایسه‌ی استفاده از یک بازی صفحه‌ای با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب درسی در آموزش اصول حسابداری

حدیثه حاجی مرادخانی, شهناز مشایخ, علی رحمانی

چکیده


این پژوهش باهدف بررسی اثر بازی‌های آموزشی بر یادگیری دانشجویان حسابداری در مقایسه با روش سنتی معلم محور (سخنرانی و حل مسئله) انجام شد. بازی مورداستفاده در این پژوهشِ نیمه آزمایشی، بازی صفحه‌ای متشکل از صفحه، تاس و چند مجموعه کارت است که با ساده‌سازی بازی مورداستفاده‌ی ریس نیتکین (2011) آماده‌شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان اصول حسابداری (1) دانشگاه‌های تهران، در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 بودند و نمونه‌ی مورد آزمون با روش نمونه‌گیری در دسترس، شامل 40 نفر دانشجوی اصول حسابداری (1) دانشگاهی در تهران بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از پیش و پس‌ آزمون حسابداری به‌عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. روایی آزمون‌ها به تأیید 5 نفر مدرس حسابداری رسید و پایایی آن نیز با روش کودرریچاردسن، مناسب نشان داده شد. نتایج تجزیه تحلیل کوواریانس، حاکی از یادگیری بهتر دانشجویان در معرض بازی آموزشی در مقایسه با گروه کنترل پس از حذف اثرات متغیرهای کنترلی (سن، جنسیت، معدل رشته‌ی دیپلم و اشتغال) بود. همچنین در پایان بازی با استفاده از پرسشنامه از دانشجویان گروه آزمایش، نظرسنجی شد که نشان از انگیزه‌بخش بودن و سرگرم‌کننده بودن بازی و اثربخشی آن در فهم و یادگیری مفاهیم پایه و چرخه‌ی حسابداری داشت.


موضوع


بازی صفحه‌ای; مونوپولی; آموزش اصول حسابداری (1); یادگیری فعال

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.