تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه‌گذاری توسط پراکندگی بازده

عبدالله خانی, الهام آذرپور

چکیده


در این پژوهش، ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه‌گذاری و تبیین این دو، توسط متغیر پراکندگی بازده، به‌عنوان نماینده‌ی وضعیت اقتصادی، مطالعه شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون مقطعی دومرحله‌ای و رگرسیون سری زمانی و همچنین داده‌های ماهانه‌ی متشکل از1 125 سال - شرکت استفاده‌شده است. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش پراکندگی بازده فقط توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند.


موضوع


ناهنجاری بازار; ناهنجاری اقلام تعهدی; ناهنجاری سرمایه‌گذاری; پراکندگی بازده; مدل رگرسیون مقطعی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.