بررسی رابطه‌ی بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

محمد حسین ستایش, لیدا صیادی

چکیده


در نظریه‌ی نمایندگی جریان‌های نقدی آزاد، شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد بالا، اما فرصت‌های رشد اندک، احتمالاً مدیریت سود بالا را تجربه می‌کنند. حسابرسانِ با کیفیت بالا احتمال بیشتری برای شناساییِ شیوه‌های مدیریت سود دارند و یکی از راه‌های کاهش مدیریت سود ناشی از جریان نقد آزاد مازاد است. در این تحقیق تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین جریان نقد آزاد مازاد و مدیریت سود در نمونه‌ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 الی 1393 بررسی‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از مؤسسه‌ی حسابرسی با کیفیت بالا و با شهرت و تغییر حسابرس، تعارض مربوط به هزینه‌ی نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد مازاد را کاهش می‌دهد و به عبارتی باعث کاهش مدیریت سود ناشی از جریان‌های نقد آزاد مازاد با شدت بیشتر می‌شود که درنتیجه افزایش کارایی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت را به دنبال دارد.


موضوع


جریان‌های نقد آزاد مازاد; کیفیت حسابرسی; اندازه‌ی مؤسسه‌ی حسابرسی; تغییر حسابرس; مدیریت سود

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.