مطالعه‌ی اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راه‌بری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین فخاری, محسن فقیه

چکیده


قدرت پیش‌بینی کنندگی سود به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود همواره موردتوجه استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی و درون‌سازمانی است. لذا مطالعه‌ی چگونگی تأثیر خط و مشی راه‌بری شرکتی و مدیریت سود به‌عنوان مکانیسم‌های مدیریتی بر این ویژگی می‌تواند مفید باشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر درصدد بررسی سه هدف زیر است: هدف اول این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سود بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود است. دومین هدف اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راه‌بری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود را مطالعه می‌کند و درنهایت نیز اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راه‌بری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود با توجه به‌اندازه شرکت‌های ایرانی بررسی می‌کند. برای همین داده‌های مربوط به 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 1387- 1392 به روش داده‌های ترکیبی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد که مدیریت سود منجر به کاهش قدرت پیش‌بینی کنندگی سود می‌شود و سازوکارهای راه‌بری شرکتی اثر تعدیل‌کننده بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود دارد. همچنین این اثر در شرکت‌های بزرگ نمونه مثبت بوده و در شرکت‌های کوچک نمونه علی‌رغم قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشتر سود، منفی بوده است.


موضوع


مدیریت سود; سازوکارهای راه‌بری شرکتی; اندازه‌ی شرکت; قدرت پیش‌بینی کنندگی سود

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.