بیش‌اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

جواد مرادی, محمد حسین قدیریان‌ آرانی

چکیده


بیش‌اعتمادی مدیریت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های رفتاری مدیران، می‌تواند بر کیفیت گزارشگری مالی و درنتیجه تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی تأثیرگذار باشد. با توجه به فراوانی موارد تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بیش‌اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، اطلاعات 138 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1392-1386 بررسی‌شده است. سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها به‌عنوان سنجه‌ای از بیش‌اعتمادی مدیریت به‌کاررفته است. رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره با روش داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیش‌اعتمادی مدیریت با رخداد تجدید ارائه‌ی با اهمیت صورت‌های مالی و شدت آن رابطه‌ی معناداری ندارد. به‌بیان‌دیگر این ویژگی رفتاری مدیریت بر رخداد تجدید ارائه‌ی با اهمیت و شدت تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی اثرگذار نیست.


موضوع


بیش‌اعتمادی مدیریت; تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی; سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها; رفتار مدیریت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.