بررسی تعداد و تحلیل‌ محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران

محمد نمازی, حسین رجب دری, اعظم روستا میمندی

چکیده


هدف این پژوهش بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های منتشرشده‌ی اخلاق حسابداری و مشخص کردن اولویت پژوهشی درایران زیرمجموعه‌های آن در ایران است. پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشرشده، از رویکرد آرشیوی و تحلیل محتوا استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعداد مقاله‌های اخلاق حرفه‌ای حسابداری منتشرشده در نشریه­ها تا پایان شهریور 1394 برابر با 110 مقاله است که با توجه به اهمیت موضوع و مقایسه با حجم مقاله­های منتشرشده رقم بسیار کوچکی است (در نشریه­های حسابداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها 00527/0 و در سایر نشریه‌های حسابداری 0/0163). یافته‌های آزمون T مستقل جهت مقایسه‌ی تعداد مقاله‌های اخلاق منتشرشده در نشریه‌های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سایر نشریه‌های حسابداری و نشریه‌های غیرحسابداری و مالی، نشان از کمتر بودن تعداد مقاله‌های اخلاق منتشرشده در نشریه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. بررسی محورهای محتوایی مقاله‌های اخلاق حسابداری با آزمون کای‌دو نیز نشان‌دهنده‌ی تفاوت معنادار در محورهای مختلف است. تحلیل محتوا نشان می­دهد که «مفاهیم اخلاقی» بیشترین و «اخلاق در حسابداری مدیریت» کمترین تعداد مقاله‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بین مقاله‌های منتشرشده درزمینه‌ی مفاهیم اخلاقی، 71/4 درصد مربوط به اخلاق هنجاری و 6/28 درصد مربوط به اخلاق کاربردی است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که در ایران تاکنون به پژوهش‌های اخلاق حسابداری بسیار اندک توجه شده است و در آینده باید این عقب‌افتادگی جبران شود.


موضوع


اخلاق هنجاری حسابداری; اخلاق کاربردی حسابداری; تحلیل محتوا; مقاله های اخلاق حسابداری; نشریه های حسابداری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.