دوره 5, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

معرفی شش گونه‌ دنبلان جنگلی PDF
حمید رضا رحمانی, ابراهیم محمدی گل‌تپه
بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند PDF
سمیه موسوی, مهدی ارزنلو
موقعیت بیماری جاروک لیموترش در ایران PDF
موسی نجفی نیا, عبدالنبی باقری, مهدی آزادوار, محمد صالحی
روش مديريت نماتد سیستی چغندرقند PDF
لیلا مطیعیان, مهدی نصر اصفهانی
مديريت تلفيقي بيماري پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا PDF
بیتا ناصری
تشکیل بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis PDF
مریم خضری
نقش زیستی باکتریوسین هاي باکتری‌های گرم منفي PDF
ناهید گرایلی, ساره بقایی راوری
نقش باکتری‌های درون رست در کشاورزی پایدار PDF
فائقه اطمینانی, ادیبه اطمینانی, بهروز حریقی
روش مدیریت زنگ هاي گندم PDF
سید طه دادرضائی, محمد ترابی
سازوکارهای مولكولي دفاعي گیاهان در برابر نماتدها PDF
لیلا صادقی, سالار جمالی


شاپا: 9270-2251