دوره 7, شماره 3 (2017)

فهرست مطالب

مقالات

عوامل مؤثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان) PDF
سمیرا حاجی پور, حسین بارانی, حسن یگانه, احمد عابدی سروستانی
مقایسه تنوع و ارتباط بین کیفیت و کمیت علوفه در ژنوتیپ¬های علف باغ (Dactylis glomerata L.) PDF
محسن فرشادفر
تاثیر تنش فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه زنی و رشد گیاهچه در دو گونه چمن در شرایط آزمایشگاهی PDF
مینا نقی زاده, عیسی سلگی
تعیین شایستگی مرتع حوزه آبخیز باقران بیرجند به روش فازی و سلسله مراتبی PDF
عین اله روحی‌ مقدم, حلیمه جلورو, هادی معماریان
ارائه یک مدل مفهومی از رابطه بین ساختار و کارکردها در اکوسیستم های مرتعی PDF
امیر احمدپور, غلامعلی حشمتی, رامتین جولایی
شناسایی گروه های اکولوژیک و ارتباط آنها با عوامل محیطی در منطقه حفاظت شده چمن بید جوزک استان خراسان شمالی، ایران PDF
محبت نداف, حمید اجتهادی, منصور مصداقی, محمد فرزام
عوامل اکولوژیکی ایجاد کننده تنوع در اکوسیستم‌های مراتع ساحلی منطقه نیجر PDF
ساومانا ایدریسا, باوباکار م. موسی, یوسف ایسیکا, علی موهامان, آمبوتا ج. م. کاریمو, ماهامان سادو
عوامل مؤثر بر ساختار، رفتار و عملکرد بازارهای دام در منطقه Butana، سودان PDF
هالا احمد, عبدالعزیز عبدالفتاح, بابو فادلالاا, سیگفرید بوئر, سحر عزت
مقايسه رسوبزايي مراتع و اراضي كشاورزي در اثر فرسایش خندقی در شهرستان قصرشيرين استان كرمانشاه PDF
خسرو شهبازی, علی سلاجقه, محمد جعفری, حسن احمدی, علی اکبر نظری سامانی, محمد خسروشاهی


شاپا: 642-2423