دوره 4, شماره 8 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) PDF
محمدرضا زالی, مصطفی رضوی, الهام کابلی
بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران PDF
ابراهیم صالحی عمران, زهرا جعفری کرفستانی
مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل PDF
صادق علی موحدمنش, علی اکبر آقاجانی افروزی
بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران PDF
محمود یحیی زاده فر, میثم شیرخدایی, ایوب رمضانی
احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) PDF
اصغر مشبکی اصفهانی, حجت وحدتی, عبدالرضا موسوی
ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز PDF
فرج الله رحیمی, منصور زراء نژاد, علرضا بخشی زاده
آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین PDF
حمید شاهبندرزاده, احمد قربان پور, خداکرم سلیمی فرد


شاپا: 6237-2008