بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره‌ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم)

جعفر پور رضا, افشین سلطانی, عبدالله بحرانی

چکیده


افزایش خطی شاخص برداشت یک ابزار ساده جهت آنالیز و پیش­بینی رشد و عملکرد دانه در مطالعات شبیه­سازی را فراهم ساخته است. به منظور بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره­ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) آزمايشي در سال زراعي 1384-1383 در مزرعه آزمايشي دانشكده علوم زراعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. طرح آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوک‌های كامل تصادفي و فاكتورها شامل تاريخ كاشت در سه سطح (15 آذر، 1 بهمن و 1 فروردين) و تراكم در چهار سطح (15،30، 45 و 60 بوته در مترمربع) بودند. شاخص برداشت در طول دوره پرشدن دانه به طور خطي افزايش يافت. تأثير تراكم بر شيب افزايش خطي شاخص برداشت (dHI/dt) معنی‌دار نبود ولي بين تاريخ كاشت ها از نظر اين صفت اختلاف وجود داشت. زمان شروع افزايش خطي شاخص برداشت يا به عبارتي فاز تأخيري پر شدن دانه از 26 روز در تاريخ كاشت اول به 8 روز در تاريخ كاشت سوم كاهش يافت ولي در تراکم‌های مختلف اختلافي مشاهده نشد. زمان توقف افزايش خطي شاخص برداشت علی‌رغم عدم اختلاف معنی‌دار در تراکم‌های مختلف، در تاريخ كاشت ها متفاوت بود و با تأخير در كاشت كاهش يافت. از پارامترهای برآورد شده در اين مطالعه می‌توان در مدل‌سازی رشد و نمو نخود استفاده كرد.


موضوع


نخود; شاخص برداشت; مدل‌های شبیه‌سازی; تراكم بوته; تاريخ كاشت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.