بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ¬های ذرت تحت شرایط نرمال و کم‌آبی

نوشین فرج زاده معماری تبریزی, سعید اهری زاد, ورهرام رشیدی, فرخ درویش کجویی, سعید خاوری خراسانی

چکیده


به منظور بررسی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ­دانه 22 ژنوتیپ ذرت، طي دو سال زراعي 1392 و 1393 آزمایشی به صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تكرار تحت شرایط نرمال و کم­آبی در ايستگاه تحقيقات دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد تبريز اجرا گرديد. فاکتور اصلی دو سطح آبیاری (سطح آبیاری پس از 70 میلی­متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A و سطح آبیاری پس از 140 میلی­متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A با شروع از مرحله کاکل دهی) و فاکتور فرعی 18 هیبرید ذرت به همراه چهار رقم شاهد بود. تجزیه مرکب دو سال نشان داد که برای اکثر صفات مورد مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ×تنش کم­آبی معنی­داراست. ژنوتیپ­های L2×K1263/1 و L3× A679 بیشترین عملکرد به مقدار 38/6 و 82/3 کیلوگرم به ترتیب تحت شرایط نرمال و کم­آبی نشان دادند.­تجزیه همبستگی نشان داد که تحت هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم­آبی، عملکرد دانه بیشترین همبستگی را با تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف داشت. در مدل نهایی تجزیه رگرسیون چندگانه تحت شرایط آبیاری نرمال، وزن صد دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد برگ و ارتفاع بوته و تحت شرایط کم­آبی، وزن صددانه، تعداد دانه دربلال و ارتفاع بوته باقی ماندند. در تجزیه علیت در شرایط آبیاری نرمال و کم­آبی، بیشترین اثر مستقیم تأثیرگذار بر عملکرد دانه تعداد دانه در بلال بود. در تجزیه علیت در شرایط آبیاری نرمال و کم­آبی، بیشترین اثر مستقیم تأثیرگذار بر عملکرد دانه تعداد دانه در بلال بود. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط نرمال و کم­آبی، گزینش جهت افزایش عملکرد بر اساس تعداد دانه در بلال مفید می­باشد.


موضوع


تجزیه مرکب; تجزیه علیت; متغیر وابسته; هیبرید

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.