بررسي اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربي

مهراب یادگاری

چکیده


گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالينولئيك اسيد، لينولئيك اسيد و اولئيك اسيد است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیاری (نشتی و قطره‌ای) بر صفات زراعی از جمله طول و عرض برگ، فاصله گره، تعداد و طول شاخه گل‌دهنده و در مرحله رسیدگی کامل، وزن بذر در کپسول و در گیاه، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در شاخه و در گیاه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و میزان روغن استخراجی از بذور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزايش سرزني، عرض برگ‌ها، فاصله گره‌ها و طول شاخه‌های فرعی كاهش یافت. همچنين در روش آبياري قطره‌اي، فاصله گره ها، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعي افزایش یافت. بيشترين تعداد كپسول در شاخه، تعداد کپسول در گیاه، وزن بذر در گیاه و وزن هزاردانه، درصد روغن بذور در گیاه مربوط به سرزني 30 سانتی‌متري و آبياري قطره‌اي بود. نتایج نشاندهنده آن بود که تیمار ترکیبی آبیاری قطره‌ای و سرزنی در ارتفاع 30 سانتیمتر در بیشتر صفات، بهترین تیمار بود. با توجه به این که این تحقیق برای اولین بار انجام شده است، تحقیقات کاملتری در این زمینه مورد نیاز است.


موضوع


آبیاریک سرزنیک گیاه دارویی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.