اثر نانو ذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزههای فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدراتهای محلول و پارامترهای رشدی خرفه

حسین سرتیپ, علیرضا سیروس مهر

چکیده


کمبود رطوبت خاك از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد و نمو گیاه است. به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه خرفه در شرایط سطوح مختلف آبیاری آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور­های آزمایش شامل سه سطح آبیاری 60، 80 و 100 درصد ظرفیت زراعی و محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در مرحله 6-8 برگی در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی‌گرم بر لیتر بودند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف آبیاری اثر معنی­داری بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده داشت و باعث کاهش مقدار کلروفیل کل و افزایش مقادیر قند و پرولین شد. بیشترین مقدار کلروفیل کل به میزان 36/32 میلی‌گرم بر گرم برگ تازه در تیمار آبیاری 100 درصد ظرفیت زراعی و کمترین مقدار به میزان 42/13 میلی‌گرم بر گرم برگ تازه در تیمار آبیاری 60 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم نیز بر اکثر صفات معنی­دار بود و باعث افزایش کلروفیل کل، وزن تر و خشک گیاه خرفه شد. بیشترین وزن تر بوته نیز با مقدار 61/20 گرم در تیمار محلول‌پاشی 3 میلی‌گرم بر لیتر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و کمترین وزن تر با مقدار 16/17 گرم در تیمار شاهد (محلول‌پاشی با آب مقطر) به دست آمد. نتایج نشان داد که کاربرد نانو ذرات دی‌اکسید­ تیتانیوم، کلروفیل a و وزن خشک گیاه خرفه را به طور معنی­داری افزایش داد.


موضوع


تنش خشکی; عناصر مفید; وزن خشک و کلروفیل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.