تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگیهای زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امیدبخش (MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.)

عمران ستاری آرانی, محمد میرزاخانی, امیر فرید هاشمی

چکیده


جو یکی از مهم‌ترین گیاهان خانواده غلات است. به منظور بررسي تأثیر مقدار بذر و سطوح مصرف نیتروژن بر ویژگی­های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، آزمايشی در سال زراعی 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. تيمار مقدار بذر مصرفی در سه سطح (150، 225 و 300 کیلوگرم در هکتار بذر جو) و تيمار سطوح مصرف نیتروژن (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بود. صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین، کارایی مصرف نیتروژن، مقدار نیتروژن جذب شده و بازیافت ظاهری نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر برهمکنش تیمار سطوح مصرف نیتروژن و مقدار بذر مصرفی بر صفات کارایی مصرف نیتروژن و بازیافت ظاهری نیتروژن در سطح آماری یک درصد معنی‌دار شد. به طوری که با مقایسه میانگین اثرات متقابل بیشترین بازیافت ظاهری نیتروژن مربوط به تیمار تراکم 150 کیلوگرم بذر و 75 کیلوگرم نیتروژن مصرفی در هکتار با میانگین 44/0 درصد و کمترین مقدار آن با میانگین 14/0 درصد مربوط به اثر متقابل مصرف 300 کیلوگرم در هکتار بذر و مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بود.


موضوع


تراکم کاشت; درصد پروتئین; شاخص برداشت; عملكرد دانه; غلات

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.