تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد (Sesamum indicum L.)

حامد بخرد, فاطمه نیکنام, بتول مهدوی

چکیده


به­منظور ارزیابی اثر کود نانو و نیتروژن بر گیاه کنجد آزمایشی در مرکز تحقیقات کهنوج به­صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک­های كامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود نانو ] شاهد (بدون کود)، 1، 2 و 3 در هزار [و سطوح مختلف کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیش­ترین ارتفاع بوته، تعداد کپسول و عملکرد زیستی از تیمار مصرف 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد و هم­چنین کم­ترین میزان این صفات نیز مربوط به تیمار عدم مصرف کود نیتروژن بود. هم­چنین برای تیمار کودی نانو صفات تعداد کپسول در بوته و عملکرد زیستی در سطح 3 در هزار بیش­ترین مقدار را به خود اختصاص داد، در حالی­که حداکثر ارتفاع در تیمار کودی 2 در هزار به دست آمد. اثر متقابل کود نیتروژن و نانو توانست میزان وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص زیستی را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد به­طوری­که بیش­ترین میزان آن‌ها در تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و 2 در هزار کود نانو به دست آمد. برای درصد روغن نیز بالاترین میزان میانگین 5/58 درصد بالاتر از تیمار بدون کود نیتروژن بود و بیش­ترین روغن در تیمار کودی نانو در 2 در هزار آن به دست آمد و حداکثر عملکرد روغن مربوط به تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و 2 در هزار کود نانو بود و کم­ترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. به­طور کلی می­توان نتیجه گرفت که در اثر مصرف کود نیتروژن و کود نانو به دلیل فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بهترین شرایط برای رشد گیاه کنجد ایجاد شده است.


موضوع


عملکرد زیستی; کود اوره; محتوای روغن; وزن هزار دانه

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.