بررسي اثر كودهاي اوره و ورمي¬كمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام¬های گياه دارويي ختمي (Altheae officinalis L.)

امیر علی صادقی, کمال حاج محمد نیا قالی باف, سید محمد سیدی

چکیده


به منظور بررسي درصد و میزان عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گياه دارویی ختمي (Altheae officinalis L.) در واكنش به مصرف ورمي­كمپوست و كود اوره، آزمايشي در سال 1391 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا درآمد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي با سه تكرار و 15 تيمار انجام شد. تيمارهاي آزمايش بر اساس تركيبي از سه سطح كاربرد ورمي­كمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هكتار) و پنج سطح كاربرد كود شیمیایی اوره شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول کود اوره (معادل 200 كيلوگرم در هكتار) تعيين شدند. در هر یک از سطوح کاربرد کود اوره، مصرف كود ورمي­كمپوست نقش مؤثری در افزايش معنی­دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه ختمی داشت. در شرایط عدم مصرف کود اوره، کاربرد 10 تن در هكتار ورمي­كمپوست، درصد فسفر دانه را در مقایسه با شاهد (عدم مصرف ورمی­کمپوست) تا 5/29 درصد افزایش داد. میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه، برگ و ریشه گل ختمی (بر حسب گرم در مترمربع) نیز در نتیجه مصرف ورمی­کمپوست به طور معنی­داری افزایش یافت. همچنين نتايج آزمايش حاكي از نقش مؤثر كاربرد كود اوره در افزايش معني­دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه گل ختمی بود. طبق نتایج این آزمایش، بین جذب نیتروژن با فسفر و پتاسیم رابطه مستقیمی وجود داشت.


موضوع


گياه دارويي; جذب عناصر; کود شیمیایی; کود آلی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.