ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

سعید حکم علی پور

چکیده


به منظور بررسی اثر باکتری­های محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور واحد کوثر، شهرستان کوثر استان اردبیل انجام شد. عامل­های آزمایشی شامل کود نیتروژن در پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) و باکتری­های محرک رشد گیاهی در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم سويه 5 و تلقیح بذر با آزوسپیریلوم لیپوفرم سويهOF)بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، در تلقیح با باکتری­های محرک رشد گیاهی، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر برگ، وزن خشک کل بوته، وزن تر کل بوته، سطح برگ، شاخص کلروفیل، میزان اسانس برگ و عملکرد اسانس به طور معنی­داری تحت تاثیر قرار گرفتند. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی نشان داد، وزن خشک ساقه، سطح برگ و میزان اسانس برگ به طور معنی­داری تحت تاثیر اثر متقابل نیتروژن × باکتری­های محرک رشد گیاهی قرار گرفت. بیشترین وزن خشک ساقه، سطح برگ و میزان اسانس برگ در ترکیب تیماری مصرف 200 کیلوگرم اوره در هکتار × ازتوباکتر مشاهده شد. 


موضوع


تلقیح; درصد اسانس; سطح برگ; شاخص کلروفیل و عملکرد اسانس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.