اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی

علی برقی, عبدالقیوم قلیپوری, احمد توبه, سودابه جهانبخش, شهزاد جماعتی ثمرین

چکیده


به منظور بررسی تجمع نیترات و تغییرات عملکرد غده و پروتئین با مصرف غلظت­های نانو اکسید آهن در مراحل مختلف رشد سیب­زمینی، آزمایشی به­صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در 3 تکرار در سال 1391، در اردبیل انجام شد. فاکتور اول کود نانواکسید آهن در سطوح 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد و اکسید آهن معمولی در سطح دو درصد و فاکتور دوم مراحل محلول­پاشی (رشد رویشی، شروع غده­بندی و پرشدن غده) بود. نتایج نشان داد که با کاربرد نانو اکسید آهن میزان نیترات غده به‌طور معنی­داری کاهش یافت و کمترین نیترات نسبت به شاهد در برهمکنش محلول­پاشی غلظت­های 5/1 و 2 درصد نانواکسید آهن در مرحله پرشدن غده به دست آمد. بیشترین شاخص سبزینگی برگ و وزن متوسط غده با اختلاف معنی­دار نسبت به شاهد در اثر برهمکنش محلول­پاشی غلظت­های 1، 1/5 و 2 درصد و بیشترین درصد پروتئین غده با غلظت­های 1/5 و 2 درصد نانواکسید آهن در زمان پرشدن غده به دست آمد. غلظت­های 1، 1/5 و 2 درصد نانو اکسید آهن و همچنین محلول­پاشی در زمان پر شدن غده با اختلاف معنی­دار نسبت به سایر تیمارها بیشترین عملکرد غده را به خود اختصاص دادند. همچنین کاربرد اکسید آهن معمولی نیز عملکرد غده سیب­زمینی را نسبت به شاهد به‌طور معنی­داری افزایش داد ولی با غلظت­های 0/5 و 1 درصد نانواکسید آهن در گروه مشترک قرار گرفت. به‌طور کلی از نظر تمام صفات مورد اندازه­گیری، غلظت 2 درصد نانواکسید آهن با محلول­پاشی در زمان پرشدن غده بهترین نتیجه را داشت و برای کاربرد توسط زارعین توصیه می­شود.


موضوع


آهن; سبزینگی; محلول پاشی; نانوکود; نیترات

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.