تأثیر قارچ ميكوريزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذايي در نهال¬هاي نارنج و بکرایی

یعقوب علی کرمی, محمد مهدی فقیهی, یعقوب حسینی, رمضان رضازاده, علی شهریاری

چکیده


به منظور بررسي تأثیر قارچ ميكوريزاییِ Glomus intraradices بر غلظت برخی از عناصر غذايي در مركبات، آزمايشي گلداني در گلخانه به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي در سه تكرار با دو فاكتور به اجرا در آمد. فاكتورها شامل فاكتور گونه­ی مرکبات در دو سطح شامل نارنج (aurantium Citrus) و بكرایي (دورگ طبیعی مرکبات) و فاكتور محيط كشت در سه سطح (خاك غیرسترون بدون قارچ، خاك سترون بدون قارچ و خاك سترون به همراه قارچ) بود. برای تیمار گیاهان با قارچ میکوریزایی، بذور نارنج و بکرایی در گلدان­های حاوی زاد مایه‌ی G. intraradices کاشته شد. صفات مورد بررسي شامل غلظت فسفر، آهن، روي، مس و منگنز در اندام­ هوايي بود. نتایج نشان داد که غلظت این عناصر در اندام­ هوایی نهال­های نارنج تیمار شده با قارچ میکوریزایی نسبت به شرایط بدون قارچ بیشتر بود و اختلاف معنی­داری را در سطح پنج درصد آماری نشان داد. در نهال­های بکرایی تیمار شده با میکوریز نسبت به شرایط بدون میکوریز در خاک سترون، غلظت همه­ی عناصر در اندام­ هوایی نهال­ها بیشتر بود و درمورد همه­ی عناصر (به جز آهن) اختلاف معنی­داری در سطح پنج درصد آماری مشاهده شد. در مجموع، نتايج نشان داد که قارچ ميكوريزایی G. intraradices باعث افزایش غلظت عناصر غذاییِ فسفر، روی، منگنز، آهن و مس در اندام­ هوایی نهال­های نارنج و بکرایی شد.


موضوع


عناصر کم نیاز; فسفر; مرکبات; میكوريز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.