بررسی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌‌های هرز مزارع نخود پاييزه (Cicer arietinum L.) شهرستان خرم‌آباد

عبدالرضا احمدی, سید کریم موسوی

چکیده


این مطالعه‌ به منظور شناسایی ترکیب فلور علف‌های هرز در 24 مزرعه نخود شهرستان خرم­آباد، در سال زراعی 1392-1391 انجام شد. با مطالعه فلور این مناطق، 69 گونه‌ علف‌هرز متعلق به 20 تیره گیاهی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که دولپه‌ایها (59 گونه) نسبت به تک لپه‌ایها (10 گونه) در مزارع نخود غالبیت داشتند. حداکثر تراکم علف‌های هرز به شيرپنير (Gallium tricornutum) (27/10 بوته در مترمربع)، جغجغک (Vaccaria grandiflora) (3/4 بوته در مترمربع) و ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) (3/4 بوته در مترمربع) تعلق داشت. بالاترين سطح فراواني علف‌های هرز مزارع نخود عبارت بودند از شيرپنير (با فراوانی 8/93 درصد)، جغجغك و علف‌هرز دانه‌مُرغ (Cerastium dichotomum) (با فراواني 75 درصد)، گلرنگ‌وحشي (Carthamus oxyacantha) و گل‌گندم (Centaurea spp.) (با فراواني 56 و 4/59 درصد) و گونه علف‌هرز گوش‌خرگوشي (Conringia orientalis)، ماشك گل‌خوشه‌اي و خردل وحشي (Sinapis arvensis) با فراواني بيش از 50 درصد بودند. از مجموع 30 گونه داراي فراواني بالاي 10 درصد، فقط چهار گونه دو‌ساله يا چند‌ساله بودند، به عبارتي 83/3 درصد گونه‌هاي داراي فراواني بالاي 10 درصد يك‌ساله بودند. از کل علف‌های هرز شناسایی شده نیز (64 گونه 92/75%) دارای مسیر فتوسنتزی C3 و (5 گونه، 7/25%) دارای مسیر فتوسنتزی C4 بودند.


موضوع


نخود; فلور; فراوانی; علف‌هرز; پراکنش; خرم‌آباد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.