تأثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه ای ساری

محمد رضا طاطیان, رضا تمرتاش, حسین آقاجان تبار, سید جابر نبوی

چکیده


تعيين كيفيت علوفه از عوامل مهم در مديريت صحيح مراتع است. گونه­هاي مرتعي در مكان­ها و زمان­هاي مختلف، كيفيت علوفه‌ای متفاوتي دارند. در ارزیابی مراتع و برنامه‌ریزی برای تهیه مواد مغذی مورد نیاز دام بسته به فصل چرا و محاسبه ظرفیت چرایی، آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان غالب منطقه ضروری است. این پژوهش در منطقه جلگه‌ای ساری انجام شده و کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی شامل یونجه معمولی
 ((Medicago sativa L.، اسپرس (Onobrychis sativa L. شبدرسفبد (Trifolium repens L.) و یونجه یک‌ساله حلزونی (Medicago scutellata L.) بررسی شده است. نمونه‌برداری از گونه‌ها در سه مرحله رشد رويشي، گلدهي و بذردهی صورت پذیرفت و سپس به منظور تعیین شاخص‌های کیفیت علوفه که شامل پروتئين خام ((CP، ديواره سلولي منهاي همي سلولز (ADF)، ماده خشك گوارش­پذیر (DMD) و انرژي متابوليسمي (ME) بودند، مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تأثیر مرحله رشد فنولوژیکي بر شاخص­های ADF و DMD مشخص­­تر از سایر شاخص­ها بود، به نحوی که درصد ADF در گونه­های اسپرس و شبدر سفید در مراحل انتهایی رشد نسبت به ابتدایی آن افزايش و میزان DMD نیز در این گونه­ها کاهش معنی­دار نشان داد. به طور کلی گونه شبدر سفید در شروع دوره رشد و گلدهی غذایی ­ بالاتری نسبت به سایر گونه­ها داشت.


موضوع


پروتئین خام; فنولوژی; کیفیت علوفه; ماده خشک گوارش‌پذیر; گوارش‌پذیری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.