دوره 11, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

ارزیابی اثرات رانت¬جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی PDF
سمانه مقدس فر, سید کمیل طیبی, علیمراد شریفی
اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی PDF
محمد کیانی ده‌کیانی, سید حبیب الله موسوی, صادق خلیلیان
بررسی اثر تغییرات قیمت بر رفاه خانوارهای شهری به تفکیک دهکهای درآمدی و گروه‌های کالایی PDF
محمد رضا آرمان مهر, آسیه فرهمندمنش
سیاست¬های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR PDF
سید کمال صادقی, محمد باقر بهشتی, رضا رنج پور, سعید ابراهیمی
نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه PDF
محمد حسین فاتحی دابانلو, کامبیز هژبرکیانی, عباس معمارنژاد, محسن مهرآرا
تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رقابت‌پذیری صنایع: شواهدی از صنایع کارخانه‌ای کشورهای امریکا، انگلستان و کانادا PDF
سمیه اعظمی, مجتبی الماسی, افسانه گل محمدی
پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری PDF
حسین امیری, علی اصغر سالم, مرجانه بشخور


شاپا: 9910-1735