نظريهي مشورتي ديوان بينالمللي حقوق درياها؛ تجلي تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صيد غيرمجاز كشتي حامل پرچم وي در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ثالث

جواد صالحی

چکیده


منطقه انحصاري اقتصادي در عين حال كه تحت صلاحيت قضايي دولت ساحلي است، ليكن با شرايط خاص مقرر

در كنوانسيون حقوق درياها از حقوق و آزاديهاي ديگر دولتها براي بهره برداري از منابع زنده آن برخوردار است.

كشتيهاي ماهيگيري تحت صلاحيت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاري اقتصادي دولتهاي ثالث به صيد

منابع زنده دريايي ميپردازند. در حاليكه دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگيري از فعاليت غيرمجاز كشتيهاي

حامل پرچم خود است. دولتهاي ساحلي نيز براي تعيين چارچوب تعهدات دولتهاي صاحب پرچم متكي به

سازوكارهاي ديوان بينالمللي حقوق درياها هستند. يكي از اين سازوكارها تقاضاي صدور نظريهي مشورتي از ديوان

بينالمللي حقوق درياها است. كميسيون شيلات دولتهاي ساحلي آفريقا، در نشست اضطراري وزراي دولتهاي

عضو خود طي قطعنامهاي از ديوان بينالمللي حقوق درياها صدور نظريهي مشورتي را تقاضا كرده است. اين نظريه

مشورتي در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صيد غيرمجاز كشتي حامل پرچم وي در منطقهي

انحصاري اقتصادي دولتهاي ساحلي عضو در اين كميسيون است. ديوان بينالمللي حقوق درياها نيز در تاريخ 2

مارس 2015 نظريه مشورتي خود را راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صيد غيرمجاز كشتي حامل

پرچم خود در منطقه انحصاري اقتصادي دولتهاي عضو صادر كرده است. اين نظريه مشورتي مبتني بر مقررات

كنوانسيون حقوق درياها و كنوانسيون تعيين شرايط حداقلي و متأثر از دست آوردهاي نظريه مشورتي شعبه حل

اختلاف بستر درياها و رويه ديوان بينالمللي دادگستري است كه موضوع اين نوشتار قرار گرفته است.


موضوع


ديوان بين المللي حقوق درياها; كنوانسيون حقوق درياها; كميسيون شيلات ناحيه اي; نظريه ي مشورتي; صيد غيرمجاز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.