مطالعه ساختار بافتي كبد و طحال گربه كوسه عربي Chiloscyllium arabicum خليج فارس

فریده پرفروغ, نگین سلامات, عبدالعلی موحدی نیا

چکیده


هدف از مطالعه حاضر ارزيابي ساختار هيستومورفولوژي طحال به عنوان يك اندام خونساز و كبد به عنوان يك اندام

خليج فارس بود. در اين راستا 30 قطعه (Chiloscyllium arabicum) دخيل در سم زدايي، در ماهي گربه كوسه عربي

گربه كوسه عربي از هنديجان واقع در شمال غربي خليج فارس در سال 1395 صيد شد. پس از بيهوش كردن و

تشريح ماهيها كبد و طحال آنها جدا گرديد و به مدت 48 ساعت درون محلول ثبوت بوئن قرار داده شدند. پس از

آن نمونههاي بافتي با استفاده از روشهاي معمول بافت شناسي آماده سازي شدند و برشهاي بافتي 5 تا 6

ميكرومتري تهيه شد. سپس برشهاي بافتي با استفاده از روش رنگ آميزي هماتوكسيلين- ائوزين رنگ آميزي شد و

مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده كبد Dinolite در نهايت با ميكروسكوپ نوري مجهز به لنز

متشكل از چند لوبول بود كه طنابهاي كبدي اطراف سياهرگ مركزي آرايش يافته بودند. سينوزوئيدها در بين

طنابهاي كبدي قرار گرفته بودند. هپاتوسيتها داراي هستههاي روشن و سيتوپلاسمي مملو از وزيكول بودند.

طحال شامل استروماي مشبك و پارانشيم بود كه به دو بخش پولپ قرمز و سفيد تقسيم ميشد. درون پولپهاي

سفيد شريانچههاي آوران كه توسط بافت لنفوئيد احاطه شده بودند، مشاهده شد. سلولهاي لنفوئيدي متفاوت و

سلولهاي خوني قرمز پراكنده پولپ قرمز را تشكيل داده بودند. در مجموع ساختار بافتي كبد و طحال در ماهي گربه

كوسه عربي داراي شباهتهاي ساختاري با ساير گونههاي ماهيان بود.


موضوع


بافت شناسي; كبد; طحال; گربه كوسه عربي; خليج فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.