ارزيابي كارايي مدل WAVAWATCH III در پيش بيني عملياتي امواج خليج فارس با كاربرد رو شهاي مختلف مدل سازي انرژي ورودي از باد و استهلاك موج

محمد حسین کاظمی نژاد

چکیده


با توجه به اهميت پي شبيني مشخصات امواج ناشي از باد، در اين مطالعه كارايي مدل عددي نسل سوم موج در

،GFS پيش بيني عملياتي امواج خليج فارس مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا با استفاده از داده هاي باد پيش بيني

پيش بيني امواج با استفاده از سه رو ش مختلف مدل سازي انرژي ورودي باد به موج و استهلاك امواج موجود در مدل

صورت پذيرفت و نتايج مدل عددي با ارتفاع و پريود اندازه گيري شده در محدوده ي لاوان و WAVEWATCH III

داراي عملكرد بهتري در پيش بيني ارتفاع و WAM4-BJA فارور مقايسه شدند. نتايج حاصل نشان دادند كه روش

1 متر است. با استفاده از اين روش مشاهده شد كه ارتفاع امواج در شرايط توفاني در / پريود امواج با ارتفاع بيش از 5

دوره پاييز و زمستان كمتر از مقادير واقعي پيش بيني مي شود در صورتي كه در دوره زماني بهار و تابستان در برخي

مواقع ارتفاع موج اندكي دست بالا نيز پيش بيني مي شود. در مجموع خطاي مدل در پي شبيني عملياتي امواج در دو

 (براي امواج با ارتفاع بيش از  1/5  متر بدست آمد.


موضوع


داده های اندازه گیری، داده باد، GFS

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.