تاثير غلظتهاي مختلف نيترات و فسفات بر رشد جلبك سبز Ulva rigida در تانكهاي 40 ليتري در فضاي باز

آرش شکوری, گل محمد بلوچ

چکیده


 اين بررسي به منظور تخمين غلظت مطلوب مواد مغذي نيترات و فسفات در رشد ماكروجلبك Ulva rigida انجام

شده است. به اين منظور جلبك مذكور به مدت بيست و هشت روز در چهار تيمار حاوي محيطهاي كشت نيترات

سديم و سوپرفسفات (هركدام در سه تكرار) به همراه تيمار شاهد (سه تكرار) كشت گرديد. غلظت محيطهاي كشت

15 و 20 ميليگرم بر ليتربوده است. زيست ،10 ، 30 و 40 ميلي گرم بر ليتر و سوپرفسفات 5 ،20 ، نيترات سديم 10

هر هفت روز يكبار و دما هر هفت روز در صبح و بعد از ظهر اندازه گيري شد. pH سنجي وزني جلبك، شوري و

رشد جلبكها در پايان روز بيست و يكم در تيمار 20 ميليگرم بر ليتر نيترات و در روز هفتم در تيمار 10 ميليگرم

در U. rigida بيشترين نرخ رشد روزانه جلبك .(P<0/ بر ليتر فسفات با بقيه تيمارها اختلاف معنيداري داشت ( 05

39/29 ±5/ 77 درصد (روز بيست و يكم) و 56 /38 ±5/ تيمارهاي 20 و 10 ميليگرم نيترات و فسفات به ترتيب 70

10 ميليگرم بر ليتر) + درصد (روز هفتم) مشاهده شد. در ادامه جلبكهاي تيمارهاي فسفات، با نيترات و فسفات ( 20

68 درصد در دماي 23 / پرورش داده شدند. بيشترين درصد اختلاف رشد روزانه در روز شصت و سوم به مقدار 34

درجه سانتيگراد مشاهده شد. نتايج نشان ميدهد اين جلبك در استخرها و تانكها با فراهم كردن غلظت مناسب

مواد مغذي و در دماي مطلوب حداكثر رشد را از خود نشان ميدهد.


موضوع


Ulva rigida; نيترات; فسفات; نرخ رشد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.