مطالعه كيفي ساختار جوامع بيمهرگان كفزي نواحي ايراني زيركشندي شمال شرق درياي مكران (عمان)

فرزانه ممتازی, عبدالوهاب مقصودلو

چکیده


هدف مطالعه حاضر شناسايي تركيب گونهايي جوامع كفزي منطقه زير جزر و مدي بخش شرقي درياي مكران بود.

0 متر مربع و در اسفند ماه 1391 از جوامع / در اين مطالعه عمليات نمونه برداري با استفاده از گرب ون وين 25

كفزي محدوده آب هاي دور از ساحل درياي مكران روبه روي خليج پزم تا خليج گواتر (حداقل 19 متر و حداكثر

210 متر) انجام پذيرفت. نمونههاي جمعآوري شده توسط كليدها و اطلسهاي شناسايي و راهنماهاي ميداني قابل

نسخه 2 انجام شد. ،PAST نسخه 5 و ،Primer دسترس شناسايي شدند و آناليزهاي آماري نيز توسط نرم افزار

شاخههاي جانوري بندپايان، كرمهاي حلقوي، نرم تنان، مرجانيان و ماردمان مشاهده شدند. در اين مطالعه، 52

تاكسون متعلق به 47 خانواده شناسايي شدند. 27 تاكسون با توجه به وضعيت بهتر ظاهري تا سطح جنس و 24

تاكسون باقيمانده تا سطح خانواده شناسايي گرديدند. در بين تاكسونهاي تشكيل دهنده، زيرشاخه سخت پوستان با

%48 و پس از آن دو شاخه نرم تنان با 28 % و كرمهاي حلقوي با 22 % بيشترين درصد تركيب كفزيان را به خود

اختصاص دادند.


موضوع


كفزيان جانوري دور از ساحل، پيش مانسون; شرق سيستان و بلوچستان; درياي مكران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.