مدلسازي مطلوبيت زيستگاه دلفينها در محدوده آبهاي ساحلي دريايي مكران با استفاده از مدل حداكثر آنتروپي (MaxEnt)

مینا شهپریان, سیما فاخران, حسین مرادی, محمود رضا همامی, محمد شفیعی زاده

چکیده


سواحل درياي مكران در جنوب ايران يكي از مناطقي با تنوع زيستي است كه داراي زيستگاه هاي دريايي مهم براي

بسياري از پستانداران دريايي از جمله دلفينها است. در اين مطالعه مدلسازي مطلوبيت زيستگاه براي دلفينها در

انجام شد. بر اساس نتايج (MaxEnt) منطقه مكران (سواحل شمالي درياي عمان) با استفاده از مدل حداكثر آنتروپي

به دست آمده از مدل، متغيرهاي فاصله از ساحل و دماي سطحي آب به عنوان مهمترين پارامترها در شناسايي مناطق

0 به دست آمد كه / معادل 84 (AUC) مطلوب از جمله خليج گواتر شناخته شدند. همچنين شاخص سطح زير منحني

نشاندهنده دقت و كارايي بالاي مدل در شناسايي مطلوبترين مناطق پراكنش است. نتايج به دست آمده ميتواند به

عنوان ابزاري كارآمد جهت برنامهريزي حفاظتي بيشتر، از اين گونههاي ارزشمند دريايي باشد.


موضوع


مدل حداكثر آنتروپي مطلوبيت زيستگاه; پستانداران دريايي; دلفينها

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.