بررسي كيفيت آبهاي ساحلي استان هرمزگان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره

غلامعلی اکبرزاده, رضا دهقانی, لیلی محبي نوذر, فرشته سراجی

چکیده


در اين مقاله، به منظور بررسي شرايط كيفيت آب هاي ساحلي استان هرمزگان از روش هاي آماري چند متغيره مانند

مولفه هاي اصلي، آناليز خوشه اي و آناليز تشخيص استفاده گرديد. در اين مطالعه 13 پارامتر كيفيت آب به طور ماهانه

در 14 ايستگاه به مدت يك سال ( 1392 ) اندازهگيري شد. بر اساس نتايج آناليز خوشهاي، 14 ايستگاه انتخابي از نظر

شرايط كيفيت آب به 3 گروه اول، دوم و سوم و 12 ماه مورد بررسي به دو دوره اول و دوم طبقهبندي گرديدند. آزمون

و ازت معدني كل) را به a مولفه هاي اصلي شش پارامتر (دماي آب، هدايت الكتريكي، نيترات، آمونياك كل، كلروفيل

عنوان متغيرهاي اثرگذار در تمايز تغييرات زماني كيفيت آب مورد بررسي قرار داد. همچنين هفت پارامتر (دماي آب،

را به عنوان متغيرهاي اثرگذار در تمايز (a- هدايت الكتريكي، مواد معلق كل، نيترات، فسفات، سيليكات و كلروفيل

تغييرات مكاني كيفيت آب مورد شناسايي قرار داد. در نتيجه براساس آناليز مولفههاي اصلي، 3 منبع نهفته آلودگي (آلي,

پرغذايي و طبيعي) در ايستگاه هاي مورد مطالعه، شناسايي شدند. به نظر مي رسد كه ميتوان ايستگاهها را از نظر شرايط

آلودگي احتمالي به مواد مغذي به سه طبقه با بار آلودگي كم، متوسط و زياد تقسيم بندي نمود.


موضوع


كيفيت آب; آناليز چند متغيره; آب هاي ساحلي; استان هرمزگان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.