مقايسه تركيب صيد ضمني تورهاي ترال ميگو در استانهاي بوشهر و هرمزگان

سید یوسف پیغمبری, مسلم دلیری, علی خدادوست

چکیده


اين مطالعه با هدف مقايسه صيد به ازاي واحد تلاش صيادي، فراواني طولي و گونه اي تركيب صيد ترالرهاي صنعتي

ميگوگير، در فصل صيد ميگو در صيدگاههاي استانهاي بوشهر و هرمزگان در سال 1392 انجام شد . در استان هرمزگان

71 درصد صيد دورريز) / 14 درصد صيد تجاري و 51 / 86 درصد ( 73 / 13/77 درصد از كل صيد، صيد هدف (ميگو) و 24

صيد هدف، صيد ضمني تجاري و صيد دورريز به ترتيب (CPUE) صيد ضمني بود. صيد به ازاي واحد تلاش صيادي

6 درصد از كل صيد، صيد هدف (ميگو ) و / 290 كيلوگرم بر ساعت به دست آمد. در استان بوشهر 52 / 59/7 و 63 ، 55/81

80 درصد صيد دورريز) صيد ضمني بود . صيد به ازاي واحد تلاش / 12 درصد صيد تجاري و 81 / 93/48 درصد ( 66

42 كيلوگرم بر ساعت به / 6 و 75 /4 ، 3/ صيد هدف، صيد ضمني تجاري و صيد دورريز به ترتيب 45 (CPUE) صيادي

دست آمد. 57 گونه متعلق به 43 خانواده در هر دو استان مشترك بودند. در هر دو استان شگ ماهيان با 10 گونه بيشترين

تعداد گونه را در تركيب صيد داشتند كه هشت گونه بين دو استان مشترك بودند. در بين ماهيان غضروفي 5 گونه از 5

خانواده در تركيب صيد دو استان مشترك بودند. فراواني طولي 12 گونه در آبهاي استان بوشهر و 14 گونه در آب هاي

استان هرمزگان ثبت شد. از لحاظ آمار توصيفي ميانگين طول ماهيان صيد شده در صيدگاههاي استان هرمزگان كوچكتر از

ماهيان صيد شده در صيدگاههاي استان بوشهر بود. اما نتايج آزمون من -ويتني نشان داد كه فقط براي گونههاي گربه ماهي

مقياس بندي .(P<0/ (گلو)، شبهشوريده، كوسه چانهسفيد، شير و يالاسبي سربزرگ اختلاف معني داري وجود دارد ( 05

چند بعدي، 93 درصد عدم تشابه در تركيب صيد ضمني را در صيدگاه هاي ميگو در دو استان بوشهر و هرمزگان نشان داد.


موضوع


صيد ضمني; ترالر صنعتي; ميگو; هرمزگان; بوشهر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.