بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي دانشگاههاي دريايي با استفاده از مدل سروكوآل (مطالعه موردي: دانشگاه علوم و فنون خرمشهر)

مجتبی عباسپور, حمید رضا تهمک

چکیده


هدف از اين مقاله، بررسي ميزان شكاف كيفيت خدمات آموزشي ارايه شده دانشگاههاي دريايي به دانشجويان بر

اساس مدل سروكوآل است. مطالعه در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر انجام شد. تحقيق از نوع كاربردي و به

روش ميداني (پرسشنامه) بود. اندازه جامعه آماري 1970 نفر و حداقل اندازه نمونه آماري، 322 نفر است. جهت

اطمينان بيشتر 350 پرسشنامه توزيع شد كه 338 پرسشنامه قابليت تجزيه و تحليل علمي داشت. تحقيق توسط

پرسشنامه و با استفاده از فاكتورها و شاخصهاي استاندارد انجام گرفت. پرسشنامه تحقيق در بخش ادراكات و

انتظارات داراي پايايي ميباشد. دادههاي تحقيق از توزيعي ناپارامتريك برخوردار بودند. در آزمون رتبهبندي فريدمن

مشخص شد كه بعد ايجاد اطمينان بيشترين و بعد همدلي داراي كمترين امتياز در ادراكات دانشجويان بود. بيشترين

انتظار از قابليت اعتماد و كمترين انتظار از ظواهر فيزيكي داشتند. پنج بعد بررسي شده داراي همبستگي معنيداري

بودند. به وسيله آزمون علامت زوج نمونه (ويلكاكسون) مشخص شد كه در تمامي ابعاد شكاف معنيداري بين

ادراكات و انتظارات دانشجويان وجود داشت. بيشترين شكاف مربوط به بعد همدلي و كمترين شكاف مربوط به بعد

ايجاد اطمينان بود. از جمله راهكارها و پيشنهادها براي مسوولان دانشگاه مورد مطالعه شامل رسيدگي بيشتر به زيبايي

ظاهري دانشگاه، ارايه و انجام خدمات در زمانهاي وعده داده شده، آمادگي هميشگي كاركنان براي پاسخگويي به

دانشجويان، احساس امنيت دانشجو در تعاملات خود با كاركنان و دانشگاه است.


موضوع


دانشگاههاي دريايي; شكاف; كيفيت خدمات آموزشي; مدل سروكوآل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.