ارزيابي فلزات سنگين در پر و تخم پرنده ماده كاكايي صورتي (Larus genei) در خورموسي

اسحاق هاشمی, علیرضا صفاهیه, علیرضا نصوری

چکیده


در اين مطالعه غلظت فلزات سنگين (جيوه، روي، مس، كادميوم و سرب) در بافت پر، محتويات و پوسته تخم پرنده

كاكايي صورتي در خور موسي سنجش گرديد. بدين منظور 15 عدد كاكايي صورتي و 20 عدد تخم پرنده مذكور در

بهار 92 از خورموسي جمع آوري گرديدند. پس از خشك كردن و هضم نمونه ها غلظت جيوه آنها به وسيله دستگاه

جذب اتمي با روش بخار سرد اندازه گيري شد. همچنين غلظت بقيه فلزات سنگين با استفاده از دستگاه جذب اتمي

سنجش گرديد. به طور كلي به جز فلز سرب تمامي فلزات سنگين در بافت پر نسبت به محتويات و پوسته تخم از

غلظت بالاتري برخوردار بودند. مقادير غلظت فلزات يافت شده در بافت پر به ترتيب روي> جيوه> مس> سرب>

كادميوم بود. همچنين در محتويات تخم به صورت روي> مس> جيوه> سرب> كادميوم و در پوسته تخم سرب>

روي> مس> كادميوم> جيوه بود. مقايسه نتايج اين مطالعه با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني نشان داد كه

ميزان جيوه در پر و تخم كاكايي صورتي بالاتر از استانداردهاي مذكور است. سطح بالاي جيوه در پر و تخم پرنده

احتمالا مي تواند ناشي از وجود منابع جيوه نظير صنايع پتروشيمي در منطقه باشد.


موضوع


فلزات سنگين; جيوه; پر و تخم; كاكايي صورتي; خورموسي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.