دوره 20, شماره 2 (1393)

فهرست مطالب

مقالات

گیاه Cochlearia conwayi چیست؟ PDF
احسان الشهباز
گونه جدید از جنس .Saponaria L از میخکیان در ایران PDF
عالمه دشتی, مصطفی اسدی, فریبا شریف نیا
گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران PDF
ملیحه نجاتی عدالتیان, محمد رضا جوهرچی
بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران PDF
نسترن جلیلیان, محمد رضا رحیمی نژاد, علی اصغر معصومی, حسین معروفی
نکاتی در مورد جنس Juncaceae)، Luzula) در ایران PDF
قدیر طاهری, جان کرشنر, محمد امینی راد
مطالعه مروری جنسL. Thalictrum در ایران PDF
منیژه پاکروان, هلن عالی پناه, نسترن سلیمانی
گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران PDF
مهری دیناروند, حمید هویزه
گونه Rosa freitagii گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران PDF
حمیدرضا شرقی, علی اصغر ارجمندی, فرشید معماریانی, محمدرضا جوهرچی
مورفولوژی و میکرو مورفولوژی جنسFraxinus L. در ایران PDF
منا کاوه, اختر توسلی, رحمان آزادی, فرشید معماریانی
مطالعات سیتولوژیکی جنس Clypeola L. از خانواده شب بو در ایران PDF
مریم کشاورزی, سوسن عباسیان, مسعود شیدائی
مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های Onosma L. (Boraginaceae) در ایران PDF
مهناز عرب عامری, احمدرضا محرابیان, مسعود شیدایی
داده های کروموزوم PDF
دوگلاس ادوارد سولتیس
شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana PDF
سعیده سادات میرزاده, عادل جلیلی, فرزانه سادات قاسمی, سهیلا اشرافی
شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران PDF
مریم خیاطی, اختر توسلی, منیژه پاکروان
سه گزارش جدید از گلسنگ ها برای ایران PDF
ساره کاظمی, سید رضا صفوی
مطالعه فلوریستیکی جلبکهای سبز آبی سه چشمه آب گرم در استان هرمزگان PDF
میترا آرمان, حسین ریاحی, مرتضی یوسف زادی, علی سنبلی
سه گزارش جدید از جنس Laurencia (جلبک های قرمز راسته Ceramiales) در سواحل خلیج فارس، ایران PDF
فروغ صالحی پور باورصاد, سعید افشارزاده
مطالعه سیانوباکتری های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران PDF
الهه اصلانی, حسین ریاحی, زینب شریعتمداری, فاطمه بازی


شاپا: 1029-788x